KPSS İktisat ve Ekonomi Soru Bankası Çözümlü

 • 29 Mart 2018
 • 489 kez görüntülendi.
KPSS İktisat ve Ekonomi Soru Bankası Çözümlü

EKONOMİ SORULARI

 KPSS İktisat ve Ekonomi Soru Bankası Çözümlü

1-2-3. KONULAR

 

1-İnsanlarının sınırsız isteklerinin, sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? 

 

 1. Antropoloji
 2. Sosyoloji
 3. Ekonometri
 4. İktisat
 5. Muhasebe

 

2- Karşılandıkları zaman insanlara mutluluk, karşılanmadıkları zaman acı veren duygulara ekonomi biliminde ne ad verilir? 

 

 1. Secicilik
 2. Doygunluk
 3. İhtiyaç
 4. İrrasyonellik
 5. Rasyonellik

 

3- İhtiyaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 1. İhtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılayan araçlar birbirlerinin yerine ikame edilebilir.
 2. İhtiyaçlar karşılandıkça onlara duyulan şiddet azalır.
 3. İktisatçılar, ihtiyaçların ahlaki yönünü dikkate almazlar.
 4. İhtiyaçlar şiddet açısından farklılık gösterir.
 5. İhtiyaçlar azalma eğilimindedir.

 

4-Birbirinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir? 

 

 1. Dayanıklı mallar
 2. Özel mallar
 3. Serbest mallar
 4. İkame mallar
 5. Tamamlayıcı mallar

 

5-Herkese yetecek kadar bol olmayan, elde edilmesi için mutlaka belirli bir caba harcanması ya da bir bedel ödenmesi gereken mallara ne ad verilir? 

 

 1. Serbest mal
 2. İktisadi mal
 3. İkame mal
 4. Tamamlayıcı mal
 5. Kamusal mal

 

6-Aşağıdakilerden hangisi özel mallardan, ödeme yapılmaksızın yararlanmanın mümkün olmadığını ifade eder?

 

 1. A) Transfer ilkesi
 2. B) Gelir ilkesi
 3. C) Dışlama ilkesi
 4. D) Bedavacılık
 5. E) Faydalanma ilkesi

 

 

 

 

7-Bir malın bir kişi tarafından tüketilmesi diğerlerinin tüketim miktarını azaltmıyorsa, yani tüketimde rakipsizse ve kimse dışarıda tutulamıyorsa, söz konusu mallara ne ad verilir?

 

 1. A) Dayanıksız mallar
 2. B) Dayanıklı mallar
 3. C) İkâme mallar
 4. D) Tamamlayıcı mallar
 5. E) Kamusal mallar

 

8-Bir malın kişiye sağladığı faydanın bir başka malın sağladığı fayda ile karşılaştırılması sonucunda mala verilen nispi öneme ne ad verilir? 

 

 1. Değer paradoksu
 2. Kullanım değeri
 3. Üretim değeri
 4. Tüketim değeri
 5. Değişim değeri

 

9- Bir malı satın almak için ödenen fiyata ne ad verilir? 

 

 1. A) Alternatif maliyet
 2. B) Parasal fiyat
 3. C) Değişim oranı
 4. D) Nisbi fiyat
 5. E) Oransal fiyat

 

10-Yaşam için vazgeçilmez olmasına karşın, suyun bir elmas parçasından çok daha az değer taşıması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 1. Değer paradoksu
 2. Talep kanunu
 3. Artan fırsat maliyeti
 4. Arz kanunu
 5. Azalan marjinal fayda

 

11-Malların ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılabilmeleri için saklanması ya da stok yapılması aşağıdakilerden hangisini ifade

eder?

 

 1. A) Malın otonom faydası
 2. B) Malın zaman faydası
 3. C) Malın şekil faydası
 4. D) Malın yer faydası
 5. E) Malın sahibiyet faydası

 

12-Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir? 

 

 1. Girişimcilik
 2. Emek
 3. Doğal kaynaklar
 4. Hasılat
 5. Sermaye

 

13-Emek, doğal kaynaklar ve sermayeyi organize ederek mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren kişilere ne ad verilir?

 1. A) Ekonomist
 2. B) İşçi
 3. C) Mühendis
 4. D) Girişimci
 5. E) Komisyoncu

 

14-Üretim surecinde emeğin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan ve daha önceden insanlar tarafından üretilmiş olan üretim araçlarına ne ad verilir? 

 1. Doğal kaynaklar
 2. Sermaye
 3. Girişimcilik
 4. Teçhizat
 5. Endüstri

 

15-Aşağıdakilerden hangisi mevcut kaynaklarla en yüksek üretim düzeyine ulaşmayı ifade eder?  

 1. Tam istihdam
 2. Pareto optimumu
 3. Üretimde etkinlik
 4. Bölüşümde etkinlik
 5. Toplam üretim

 

16- Başka bir malın üretimi kısılmadan, bir malın üretimi artırılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

 1. Genel denge
 2. Kâr maksimizasyonu
 3. Maliyet maksimizasyonu
 4. Verimlilik
 5. Üretimde etkinlik

 

 

 

17-Üretilen mal ile hizmetlerin üretimine katılanlar arasında adaletli bir şekilde dağıtılması sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

 1. Tüketimde etkinlik
 2. Kâr maksimizasyonu
 3. Üretimde etkinlik
 4. Verimlilik
 5. Bölüşümde etkinlik

 

18- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birimlerden biri değildir? 

 1. Uluslararası ekonomik kuruluşlar
 2. Firmalar
 3. Hane halkı
 4. Dış dünya
 5. Devlet

 

19-İhtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

 1. A) Kıtlık kanunu
 2. B) Verimlilik kanunu
 3. C) Değer kanunu
 4. D) Tercih kanunu
 5. E) Fayda kanunu

 

20-Belli bir süre içinde mevcut tüm kaynaklar ve teknoloji ile üretilebilecek nihai mal ve hizmetlerin alternatif bileşimini gösteren eğriye ne ad verilir?

 1. Teklif eğrisi
 2. Üretim imkanları eğrisi
 3. Talep eğrisi
 4. Marjinal tüketim eğrisi
 5. Arz eğrisi

 

21-Bir maldan daha fazla üretmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçmek aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 

 1. Üretimde etkinlik
 2. Sabit maliyet
 3. Alternatif maliyet
 4. Artan fırsat maliyeti
 5. Azalan marjinal maliyet

 

22-Üretim imkanları eğrisinin orijine göre içbükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Artan verimlilik oranı
 2. B) Azalan marjinal maliyet
 3. C) Artan fırsat maliyeti
 4. D) Artan ortalama maliyet
 5. E) Artan verimlilik maliyeti

 

23-Belirli bir zaman diliminde bireyin diğer mal ve hizmetlerden tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucunda ulaşılan tatmin düzeyine ne ad verilir?

 

 1. A) Marjinal fayda
 2. B) Toplam tasarruf
 3. C) Marjinal tüketim
 4. D) Toplam tüketim
 5. E) Toplam fayda

 

 

24-Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada oluşan değişmeye ne ad verilir? 

 1. Marjinal eğilim
 2. Marjinal tüketim
 3. Marjinal fayda
 4. Tüketici artığı
 5. Tüketim fazlası

 

25-Marjinal fayda eğrisi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

 

 1. Malın tüketim miktarı ile arz miktarı arasındaki ilişkiyi
 2. Malın marjinal maliyeti ile malın üretim miktarı arasındaki ilişkiyi
 3. Malın marjinal faydası ile malın üretim miktarı arasındaki ilişkiyi
 4. Malın marjinal faydası ile malın tüketim miktarı arasındaki ilişkiyi
 5. Malın toplumsal maliyeti ile malın tüketim miktarı arasındaki ilişkiyi

 

26-Bir mal ya da hizmet tüketiminde, her ilave birimden daha az fayda elde edilmesine ne ad verilir?

 

 1. Azalan maliyetler kanunu
 2. Azalan optimum fayda kanunu
 3. Azalan marjinal fayda kanunu
 4. Pareto optimumu
 5. Denge noktası

 

 

 

27-Devletin ekonomi üzerindeki rolünün sınırlı olduğu yalnızca piyasa başarısızlıkları durumunda devreye girdiği iktisadi sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Piyasa ekonomileri sistemi
 2. Karma ekonomik sistem
 3. Kumanda ekonomileri sistemi
 4. Aksak ekonomi sistemi
 5. Yarı tekelci ekonomik sistem

 

28-Temel ekonomik sorunlara ilişkin kararların merkezi otorite tarafından alındığı ve fiyatların çoğunun hükümet tarafından belirlendiği ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A). Kumanda ekonomisi

 1. Piyasa ekonomisi
 2. Karma ekonomi
 3. Keynesyen ekonomi
 4. Monetarist ekonomi

 

4.KONU

 

1-Tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını aşağıdakilerden hangisi gösterir? 

 1. Teklif eğrisi
 2. Talep eğrisi
 3. Üretim etkisi
 4. Arz eğrisi
 5. Maliyet eğrisi

 

2-Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Arz miktarı arttıkça mal fiyatının artması
 2. Arz miktarı azaldıkça talep edilen miktarın artması
 3. Fiyat azaldıkça talep edilen miktarın azalması
 4. Fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalması
 5. Arz miktarı arttıkça talep edilen miktarına artması

 

3-Normal bir malın fiyatının düşmesi durumunda, diğer şartlar sabitken, malın satın alınan miktarında ikâme ve gelir etkisiyle görülecek değişimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 1. A) İkâme etkisi ile azalır, gelir etkisi ile azalır.
 2. B) İkâme etkisi ile artar, gelir etkisi ile azalır.
 3. C) İkâme etkisi ile azalır, gelir etkisi ile artar.
 4. D) İkâme etkisi ile azalır, gelir etkisi ile değişmez.
 5. E) İkâme etkisi ile artar, gelir etkisi ile artar.

 

4-Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarının da artmasına, fiyatı azalınca arz edilen miktarın da azalmasına ne ad verilir?

 1. Marjinal üretim
 2. Fiyat kanunu
 3. Üretim esnekliği
 4. Arz kanunu
 5. Tüketim kanunu

 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi bir malın arz miktarında değişmeye neden olan faktörlerden biri değildir?

 1. Girdi fiyatlarının değişmesi
 2. Vergi oranlarının artması
 3. Endüstrideki firma sayısının değişmesi
 4. Diğer malların fiyatlarının değişmesi
 5. Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi

 

6-Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörlerden biri değildir? 

 1. Diğer malların fiyatlarındaki değişmeler
 2. Endüstrideki tüketici sayısı
 3. Gelecek hakkındaki beklentiler
 4. Girdi fiyatlarındaki değişmeler
 5. Teknoloji ve verimlilik

 

7-Arz ve talep miktarındaki değişmelerin piyasa denge fiyatına etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 1. Talep miktarı sabitken arz miktarı artarsa, piyasa denge fiyatı artar.
 2. Talep miktarı sabitken arz miktarı azalırsa, piyasa denge fiyatı azalır.
 3. Talep sabitken arz miktarı azalırsa, piyasa denge fiyatı değişmez.
 4. Talep miktarı artarken arz miktarı sabit kalırsa piyasa denge fiyatı değişmez.
 5. Talep miktarı sabitken arz miktarı artarsa, piyasa denge fiyatı düşer.

 

 

5.KONU

 

1-Talep edilen mal miktarının o malın fiyatındaki değişmelere olan hassasiyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Arz esnekliği
 2. Gelir esnekliği
 3. Capraz fiyat talep esnekliği
 4. Talebin fiyat esnekliği
 5. Gelirin fiyat esnekliği

 

2- Arz eğrisinin sağa kayması sonucunda bir malın fiyatı % 6 azalıyor talep edilen miktar ise % 5 artıyorsa bu mala ait talebin fiyat esnekliği kaçtır? 

 1. A) 1.20 B) 14      C) 0.83     D) 0.60      E) 0.20

 

3-Bir mala ait talebin fiyat esnekliği katsayısının -0,8 olması, aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 

 1. Malın fiyatındaki bir birimlik düşüşün, malın talep edilen miktarını yüzde 0,8 oranında artıracağını
 2. Malın fiyatındaki bir birimlik düşüşün malın talep edilen miktarını yüzde 0,8 oranında azaltacağını
 3. Malın fiyatındaki bir birimlik artışın, malın talep edilen miktarını yüzde 0,8 oranında artıracağını
 4. Malın talep edilen miktarındaki bir birimlik artışın, malın fiyatını yüzde 0,8 oranında azaltacağını
 5. Malın talep edilen miktarındaki bir birimlik düşüşün, malın fiyatını yüzde 0,8 oranında artıracağını

 

4-Bir malın fiyatındaki belli bir yüzde değişime rağmen mala olan talep miktarında herhangi bir değişim olmuyorsa, talep esnekliğinin değeri ne olur?

 

 1. Ed = 1
 2. O < Ed < 1
 3. Ed = O
 4. Ed > 1
 5. Ed = ∞

 

5-Aşağıdakilerden hangisi bir mala ait talebin esnek olduğunu gösterir?

 

 1. Malın fiyatı %2 arttığında, mala olan talep miktarının %3 artması
 2. Malın fiyatı %2 arttığında, mala olan talep miktarının %1 azalması
 3. Malın fiyatı %2 arttığında, mala olan talep miktarının %1 artması
 4. Malın fiyatı %2 arttığında, mala olan talep miktarının %4 azalması
 5. Malın fiyatı %2 arttığında, mala olan talep miktarının %2 artması

 

 

 

6-“Normal mal” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 

 1. A) Tüketimi arttıkça marjinal faydası azalan malları
 1. Talep eğrisi negatif eğimli olan malları
 2. Gelir azalınca talebi azalan malları
 3. Marjinal faydası pozitif malları
 4. Toplam faydası pozitif olan malları

 

7-Bir X malı için talebin gelir esnekliği pozitif ise bu mal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 1. Kamusal maldır.
 2. Tamamlayıcı maldır.
 3. İkame maldır.
 4. Düşük maldır.
 5. Normal maldır

 

8-B malının fiyatı yükseldiğinde A malına olan talep artıyorsa, bu iki mal arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 1. Kamusal mallardır.
 2. Normal mallardır.
 3. Düşük mallardır.
 4. İkame mallardır.
 5. Tamamlayıcı mallardır.

 

9-Aşağıdakilerden hangisi arz esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? 

 

 1. Üretilen mal miktarı arttıkça maliyetlerin nasıl değiştiği
 2. Malın stoklanabilme özelliği
 3. Alternatif maliyetler
 4. Zaman
 5. Üretimde ikame edilebilir malların olup olmaması

 

6.KONU


 

1-Bir mal ya da hizmet için devlet tarafından belirlenmiş maksimum fiyata ne ad verilir? 

 

 1. Tavan fiyat
 2. Taban fiyat
 3. Marjinal fiyat
 4. Narh
 5. Sabit fiyat

 

2-Devletin arz edilen mal ya da hizmet miktarını sınırlayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki uygulamaya ne ad verilir? 

 

 1. Miktar kotası
 2. Üretim kotası
 3. İthalat kotası
 4. Tüketim kotası
 5. Tarım kotası

 

3-Tüketicinin bir mal için ödemeyi istediği fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki farka ne ad verilir? 

 1. Damping
 2. Kâr
 3. Fiyat artığı
 4. Ekonomik rant
 5. Tüketici artığı

 

 

 

7.KONU

 

1-Marjinal fayda teorisine göre tüketiciler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmelidirler?

 

 1. A) Gelirleri artsa da tüketim alışkanlıklarını değiştirmemelidirler.
 2. B) Toplam faydayı maksimize, marjinal faydayı minimize etmelidirler.
 3. C) Gelirin bir bölümünü gelecekteki tüketimleri için ayırmalıdırlar.
 4. D) En çok parayı, en ucuz mallara harcamalıdırlar.
 5. E) Farklı mallara harcanan para birimi başına marjinal faydayı eşitlemelidirler.

 

2-Farksızlık eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 1. Negatif eğimlidirler.
 2. Orijine göre dışbükeydirler.
 3. Aynı farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya geçildiğinde elde edilen fayda düzeyi değişir.
 4. Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inmelerinin nedeni, tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için bir maldan aldığı miktarı azaltırken diğer maldan aldığı miktarı artırmasıdır.
 5. Birbirlerini kesmezler.

 

 

 

8.KONU

 

1-Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişime ne ad verilir? 

 

 1. Ortalama ürün
 2. Ordinal ürün
 3. Marjinal ürün
 4. Optimum ürün
 5. Sabit ürün

 

2-Emeğin marjinal ürünü ne demektir?

 

 1. A) Emekte 1 birimlik artış sonucunda çıktıda gerçekleşen değişimdir.
 2. B) Emeğin tek değişken faktör olması durumunda sabit faktörle elde edilebilecek maksimum çıktıdır.
 3. C) Toplam ürün eğrisinin eğiminin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir.
 4. D) İşçi başına toplam üretimin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir.
 5. E) Emeğin sermaye ile ikame edildiği çıktı düzeyidir.

 

3-Firmanın üretimde kullandığı bütün girdilerin maliyeti olan ve açık ve örtülü maliyetleri kapsayan maliyet türüne ne ad verilir?

 

 1. Sosyal maliyet
 2. Toplam maliyet
 3. Ortalama maliyet
 4. Minimum maliyet
 5. Marjinal maliyet

 

4-Toplam maliyetin aşağıdakilerden hangisine bölünmesi ile ortalama toplam maliyet elde edilir?

 

 1. A) Döviz kuru
 2. B) Toplam çıktı miktarı
 3. C) Toplam sabit maliyet
 4. D) Çalıştırılan işçi sayısı
 5. E) Toplam değişken maliyet

 

 

 

9.KONU

 

 

1-Üretim ve kaynak tahsisi acısından en etkin piyasa turu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Monopolcü rekabet piyasası
 2. Oligopol piyasası
 3. Monopol piyasası
 4. Tam rekabet piyasası
 5. Düopol piyasası


 

2-Tam rekabet piyasasındaki bir firma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Firmanın sattığı ürün miktarı iki katına çıkarsa ürünün fiyatı hızla düşer.
 2. Firmanın marjinal hasılatı, fiyatın üzerindedir.
 3. Firmanın marjinal hasılatı, ortalama hasılatından düşüktür.
 4. Firmanın marjinal hasılatı sıfırdır.
 5. Firmanın toplam hasılatındaki değişim, ürünün fiyatı ile satılan mal miktarındaki değişimin çarpımına eşittir.

 

3-Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem dengesi aşağıdaki durumlardan hangisinde gerçekleşir?

 

 1. Marjinal maliyet ile marjinal hasılat arasındaki farkın en az olduğu
 2. Toplam maliyetin toplam hasılattan yüksek olduğu
 3. Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu
 4. Toplam hasılat ile toplam maliyetin eşit olduğu
 5. Ortalama hasılatın ortalama maliyete eşit olduğu

 

4-Kısa dönemde, bir endüstrideki firmaları o endüstride kalmaları için tatmin edecek kadar yüksek, yeni firmaları o endüstriye girmek için cezbetmeyecek kadar düşük olan kara ne ad verilir? 

 

 1. Kısa önem minimum kar
 2. Olağanüstü kar
 3. Optimal kar
 4. Marjinal kar
 5. Normal kar

 

 • Tüm piyasaya bir tek girişimcinin egemen olduğu piyasa turu aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Tam rekabet
 2. Monopolcü rekabet
 3. Monopol
 4. Kısmi rekabet
 5. Oligopol

 

6-Aşağıdakilerden hangisi monopolü oluşturan nedenlerden biri değildir?

 

 1. Fiili nedenler
 2. Yasal nedenler
 3. Doğal nedenler
 4. Siyasi nedenler
 5. Akdi nedenler

 

7-Piyasadaki girişimcilerin rekabeti ortadan kaldırmak için yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları birliğe ne ad verilir?

 1. Girişim
 2. Kartel
 3. Kooperatif
 4. Baskı grubu
 5. Sendika

 

8-Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Marjinal maliyet eğrisi
 2. Ortalama ürün eğrisi
 3. Marjinal gelir eğrisi
 4. Ortalama hasılat eğrisi
 5. Marjinal tasarruf eğrisi

 

9-Monopolcü rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 1. Tek satıcı vardır.
 2. Tek alıcı vardır.
 3. Mallar homojendir.
 4. Ürün farklılaştırılması söz konusudur.
 5. Piyasaya giriş ve çıkış zordur.

 

10-Monopolcü rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda alıcı vardır.
 2. Piyasaya girişi engelleyen yasal düzenlemeler vardır.
 3. Her firmanın urunu diğer firmaların ürünlerinden farklı özelliklere sahiptir.
 4. Satıcılar belirli aralıklarla da olsa, piyasa fiyatını etkileyebilirler.
 5. Urun farklılaştırması bu piyasanın en önemli özelliğidir.

 

11-Gerçek yaşamda en fazla karşılaşılan oligopol piyasası türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Kısmi oligopol
 2. B) Gizli oligopol
 3. C) Tam oligopol
 4. D) Farklılaştırılmış oligopol
 5. E) Saf oligopol

 

12-Oligopolde piyasa dengesini açıklamaya çalışan teorilerden hangisi, bazı oligopolcülerin fiyatı belirlerken işbirliği yaptıkları, piyasada lider konumundaki firmanın fiyatı belirlediği ve diğer firmaların da belirlenen bu fiyatı izlediği modeldir?

 1. A) Dirsekli talep teorisi
 2. B) Piyasa dengesi teorisi
 3. C) Uzun dönem denge teorisi
 4. D) Fiyat önderliği teorisi
 5. E) Kartel teorisi

 

13-Oligopol piyasalarında artan fiyatlar için fiyat katılığını açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Saf oligopol piyasası teorisi
 2. Direkt maliyet teorisi
 3. Edgeworth teorisi
 4. Monopol piyasası teorisi
 5. Dirsekli talep teorisi

 

10.KONU

 

1-Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir?

 1. Rant
 2. Emek
 3. Doğal kaynak
 4. Girişimcilik
 5. Sermaye

2-Aşağıdakilerden hangisi rant türlerinden biri değildir?

 

 1. Mevki rantı
 2. Şehir rantı
 3. Mutlak rant
 4. İşletme rantı
 5. Kalite rant

 

3-Tüketim merkezlerine yakın olan yerlerin elde ettikleri ranta ne ad verilir? 

 

 1. Reel rant
 2. Mutlak rant
 3. Kalite rantı
 4. Şehir rantı
 5. Mevki rantı

 

 

4-Ricardo’ya göre “rant” nedir?

 

 1. Firma için fiyatlama unsurudur.
 2. Urun fiyatlarındaki artışın nedenidir.
 3. Maliyet için gereklidir.
 4. Doğanın cömertliğinden ortaya çıkar.
 5. Bir maliyet unsuru değildir.

 

5-Aşağıdaki ücret teorilerinden hangisinde ortalama ücret, ücret fonunun işçi sayısına bölünmesiyle elde edilir? 

 

 1. Ücret fonu teorisi
 2. Doğal ücret teorisi
 3. Modern ücret teorisi
 4. Kısmi ücret teorisi
 5. Dolaylı ücret teorisi

 

6-Paranın satın alma gücü gözönünde bulundurulmadan saptanan faiz oranına ne ad verilir? 

 

 1. Reel faiz
 2. Nominal faiz
 3. Değişken faiz
 4. Kanuni faiz
 5. Serbest faiz

 

7-Borçlunun aldığı borcu zamanında ödememesi durumunda, gecikmiş olduğu borcundan dolayı alacaklıya ödemesi gereken faize ne ad verilir? 

 

 1. Reel faiz
 2. Nominal faiz
 3. Temerrüt faizi
 4. Kanuni faiz
 5. Değişken faiz

 

8-Arz ve talebin piyasada karşılaşması sonucunda ortaya çıkan faiz haddine ne ad verilir? 

 

 1. Sabit faiz
 2. Kanuni faiz
 3. Reel faiz
 4. Serbest faiz
 5. Nominal faiz

 

9-Klasik ve Neoklasik ekonomistlere göre faiz haddi nerede belirlenir?

 

 1. A) Altın piyasasında
 2. B) Yasalarda
 3. C) Döviz piyasasında
 4. D) Sermaye piyasasında
 5. E) Mal piyasasında

 

10-Emek, doğal kaynaklar ve sermayenin organize edilerek mal ve hizmet üretme çabasına ne ad verilir? 

 

 1. Girişimcilik,
 2. Rant,
 3. Kâr
 4. Optimizasyon,
 5. Maksimizasyon

 

11-Sonsuz olan insan ihtiyaçlarını tatmin eden malların kıt olması sonucu ortaya çıkan dengesizliği gidermeye çalışan girişimcinin, ekonomik faaliyetleri sonucunda milli gelirden sağladığı paya ne ad verilir?

 

 1. A) Yatırım
 2. B) Fiziki sermaye
 3. C) Ücret
 4. D) Kâr
 5. E) Üretim

 

 

12-Adi kar ile asgari kar arasındaki farka ne ad verilir? 

 1. Monopol kârı
 2. Minimum kâr
 3. Serbest kâr
 4. İş kârı
 5. Net kâr

 

13-Adi kardan girişimciye ayrılan ücret çıkarıldığında geriye kalan kara ne ad verilir? 

 

 1. Klasik kar
 2. Net kar
 3. Asgari kar
 4. İş karı
 5. Olağan kar

 

11.KONU

 

1-Bir ekonomide üretim ile ilgili faaliyetleri ölçmekte kullanılan temel ölcüt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Toplam tasarruf
 2. Marjinal üretim
 3. Safi milli hasıla
 4. Büyüme oranı
 5. Gayri safi milli hasıla

 

2-Bir ekonomide belirli bir sürede yaratılan mal ve hizmetlerin net değerlerinin toplamına ne ad verilir? 

 1. Marjinal tüketim eğilimi
 2. Ortalama tasarruf eğilimi
 3. Gayri safi milli hasıla
 4. Milli gelir
 5. Safi milli hasıla

 

3-Bir ekonomide yaratılan GSMH’dan, o döneme ait amortisman payı düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 

 

 1. Milli hasıla
 2. Ortalama tüketim eğilimi
 3. Kullanılabilir gelir
 4. Milli gelir
 5. Safi milli hasıla

 

4-Safi milli hasıla hesaplanırken aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi milli hasıladan çıkarılması gerekir? 

 

 1. İhracat
 2. Dolaysız vergiler
 3. Dolaylı vergiler
 4. Amortismanlar
 5. Kamu harcamaları

 

5-Safi milli hasıladan dolaylı vergiler düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 

 

 1. Net ihracat
 2. Kamu harcamaları
 3. Gayri safi milli hasıla
 4. Milli gelir
 5. Kamu gelirleri

 

6-Aşağıdakilerden hangisi milli gelirin üretim yöntemi ile hesaplanmasını ifade eder? 

 

 1. SMH – Dolaylı vergiler
 2. SMH + Amortismanlar
 3. Amortismanlar + Dolaylı vergiler
 4. Ücret + Rant + Faiz + Kâr
 5. C + I + G + (E – M)

 

7-Ücret+Rant+Faiz+Kar=Milli Gelir

Milli gelirin yukarıda verilen şekilde hesaplanması, milli gelirin hangi hesaplama yöntemiyle hesaplandığını gösterir? 

 

 1. Gelirler yöntemiyle
 2. Üretim yöntemiyle
 3. Arz yöntemiyle
 4. Harcamalar yöntemiyle
 5. Talep yöntemiyle

 

8-Cari fiyatlarla bulunmuş milli gelir rakamlarının fiyat değişmelerine göre düzeltilmesiyle elde edilen milli gelire ne ad verilir? 

 

 1. Nominal milli gelir
 2. Safi milli gelir
 3. Marjinal milli gelir
 4. Faktör fiyatlarıyla milli gelir
 5. Reel milli gelir

 

9-Gelire bağlı olmayan tüketim aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 1. Gelirin harcanamaz kısmı
 2. Negatif dışsallık
 3. Negatif tasarruf
 4. Ortalama tüketim
 5. Negatif tüketim

 

10-Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tüketime gittiğini ifade eden oran aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Ortalama tüketim eğilimi
 2. Oransal tüketim
 3. Marjinal tüketim eğilimi
 4. Marjinal tasarruf eğilimi
 5. Ortalama tasarruf eğilimi

 

11-Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tasarruf edildiğini gösteren orana ne ad verilir?

 

 1. A) Ortalama tüketim eğilimi
 2. B) Oransal tüketim
 3. C) Ortalama tasarruf eğilimi
 4. D) Marjinal tüketim eğilimi
 5. E) Marjinal tasarruf eğilimi

 

12Belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının o dönemin kullanılabilir milli gelirine oranına ne ad verilir? 

 

 1. Ortalama tüketim eğilimi
 2. Oransal tasarruf
 3. Marjinal tasarruf eğilimi
 4. Ortalama tasarruf eğilimi
 5. Marjinal tüketim eğilimi

 

13-Belirli bir dönemde yapılan tasarrufun o dönemin kullanılabilir gelirine oranına ne ad verilir? 

 

 1. Tasarruf hacmi
 2. Marjinal tüketim eğilimi
 3. Ortalama tasarruf eğilimi
 4. Marjinal tasarruf eğilimi
 5. Tasarruf optimizasyonu

 

14-Aşağıdakilerden hangisi ortalama tüketim eğilimini ifade eder? 

 

 1. Toplam tüketimin toplam harcanabilir gelirdeki değişime oranı
 2. Toplam harcanabilir gelirdeki değişimin Toplam tüketime oranı
 3. Toplam tüketimin toplam harcanabilir gelire oranı
 4. Toplam harcanabilir gelirdeki değişimin Toplam tüketimdeki değişime oranı
 5. Toplam tüketimdeki değişimin toplam harcanabilir gelirdeki değişime oranı

 

15-Üretim surecinin tesislerin aşınmasına ve buna bağlı olarak tesis sermayesinin değer yitirmesine yol açması nedeniyle üretim hacminin düşmesi istenmiyorsa, en azından negatif yatırım tutarı kadar yapılan yatırıma ne ad verilir?

 

 1. A) Gelir yatırımı
 2. B) Negatif yatırım
 3. C) Fiziksel yatırım
 4. D) Pozitif yatırım
 5. E) Yenileme yatırımı

 

16-Düşük istihdam dengesinin sürekli olamayacağını çünkü reel değeri artan parasal rezervlerin, kişi ve kurumların harcama gücünü artırarak ekonomideki harcama ve talep yetersizliğini ortadan kaldıracağını ileri süren kişi kimdir?

 

 1. A) Pigou
 2. B) Keynes
 3. C) Phillips
 4. D) Marshall
 5. E) Friedman

 

 

 

 

 

12.KONU

 

 

1-Ağırlığına oranla değerinin yüksek olması paranın hangi özelliğini ifade eder? 

 

 1. A) Değerlilik,
 2. B) Esneklik,
 3. C) Nadirlik
 4. D) Taşınabilirlik,
 5. E) Değiştirilebilirlik

 

2-Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

 1. A) Devlet Planlama Teşkilatı
 2. B) Hazine Müsteşarlığı
 3. C) Dış Ticaret Müsteşarlığı
 4. D) TC Merkez Bankası
 5. E) Maliye Bakanlığı

 

3-Bir ekonomideki madeni para miktarı, nakit paranın en çok yüzde kaçı kadar olabilir?

 

 1. A) 2
 2. B) 3
 3. C) 4
 4. D) 5
 5. E) 6

 

4-El değiştiren satın alma gücünün, tekrar vadesiz mevduat hesaplarına yatırılarak ne kadarının bankacılık sistemine geri döndüğünü belirleyen orana ne ad verilir?

 

 1. A) Kredi oranı
 2. B) Kaydi para
 3. C) Geri dönüşüm oranı
 4. D) Değişim oranı
 5. E) Fon arz

 

5-Paranın miktarındaki artış ile fiyatlar genel seviyesindeki ilişkiyi ele alan ve paranın miktarındaki artışların fiyatlar genel seviyesini artıracağını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. A) Genel denge teorisi
 2. B) Fiyat teorisi
 3. C) Miktar teorisi
 4. D) Para teorisi
 5. E) Maliyet teorisi

 

6-Miktar Teorisi, genel olarak, para miktarındaki artış ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi ele almaktadır? 

 

 1. A) Fiyatlar genel seviyesi
 2. B) Faiz oranları
 3. C) Kamu harcamaları
 4. D) İhracat
 5. E) İthalat

 

 

 

7-Keynesgil para kuramına göre, para arzı ve para talebi aşağıdakilerden hangisini belirler?

 

 1. A) Tasarruf miktarını
 2. B) Milli geliri
 3. C) Faiz oranını
 4. D) Paranın satın alma gücünü
 5. E) Tüketim seviyesini

 

8-Keynesyen yaklaşıma göre, insanların gelirlerinin bir kısmını tüketim ya da üretim giderlerini karşılamak için ellerinde tutmalarına ne ad verilir?

 

 1. A) Tasarruf güdüsüyle para talebi
 2. B) Piyasa güdüsüyle para talebi
 3. C) İhtiyat güdüsüyle para talebi
 4. D) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
 5. E) İşlem güdüsüyle para talebi

 

9-Bireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir? 

 

 1. A) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
 2. B) İhtiyat güdüsüyle para talebi
 3. C) Tüketim güdüsüyle para talebi
 4. D) İşlem güdüsüyle para talebi
 5. E) Üretim güdüsüyle para talebi

 

10-Keynesgil para talebine göre, halkın spekülatif nedenlerle elinde tutmak istediği nakit miktarı, aşağıdakilerden hangisi ile ters yönde değişir?

 

 1. A) Milli gelir
 2. B) Vergi oranı
 3. C) Tasarruf miktarı
 4. D) Faiz oranı
 5. E) Sermaye birikimi

 

11-Bir ülkede para politikasının uygulayıcısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. A) Parlamento
 2. B) Merkez Bankası
 3. C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 4. D) Başbakanlık
 5. E) Maliye Bakanlığı

 

12-Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir? 

 

 1. A) Likidite tuzağı
 2. B) Arbitraj
 3. C) Zorunlu devir oranları
 4. D) İşlem güdüsüyle para talebi
 5. E) Nötr para

 

13-Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası’nın para politikasını yönetmek için yasal olarak elinde bulundurduğu araçlardan biri değildir?

 1. Reeskont oranları
 2. Zorunlu devir oranları
 3. Açık piyasa işlemleri
 4. Karşılık oranları
 5. Mevduat faiz devir oranlar

 

14-TC Merkez Bankası, para politikasını yönetmede kullandığı araçlardan hangisinde ekonomide kazanılan dövizlerin belli bir oranının kendisine satılmasını öngörmektedir? 

 

 1. A) Reeskont oranları
 2. B) Açık piyasa işlemleri
 3. C) Karşılık oranları
 4. D) Sızıntı oranları
 5. E) Zorunlu devir oranları

 

13.KONU

 

1-Aşağıdakilerden hangisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin dayandığı temel varsayımlardan biri değildir? 

 

 1. Ticarete yalnız iki malın konu olduğu
 2. Ekonominin eksik istihdamda olduğu
 3. Ticarette nakliye ve sigorta masraflarının olmadığı
 4. Üretim faktörlerinin ülke içinde hareketli olduğu
 5. Ticaretin yalnız iki ülke arasında yapıldığı

 

 

2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkantilizmin öne sürdüğü görüşlerden biridir?

 

 1. A) Ticari ilişkileri devletler değil tüccarlar yürütmelidir.
 2. B) Ülkeler ithalatlarından daha çok ihracat gerçekleştirmelidir.
 3. C) Üretim sömürgelerde gerçekleştirilmelidir.
 4. D) Ülkeler dış ticaret yapmamalıdır.
 5. E) Sömürgeler kendi kendilerine yetebilecek düzeye gelmelidir.

 

 

 

3-Her ülkenin diğerlerinden daha düşük maliyetle ürettiği, mutlak üretim avantajına sahip olduğu malları üretmesi ve ihraç etmesi, pahalıya ürettiklerini ise ithal etmesi gerektiğini öne süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Dış Ticaret Teorisi
 2. Kazanılmış Üstünlükler Teorisi
 3. Reel Üstünlük Teorisi
 4. Mutlak Üstünlükler Teorisi
 5. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

 

4-Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ni ileri süren iktisatçı kimdir? 

 

 1. Fisher
 2. Posner
 3. Keynes
 4. Smith
 5. Ricardo

 

5-Aşağıdaki ifadelerden hangisi, D. Ricardo tarafından geliştirilen Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ni açıklar?

 

 1. A) Bir ülkenin dış ticaretten kârlı çıkması için, dış ticaretin devlet kontrolünde yapılması gerekir.
 2. B) İki ülkeli modelde, ülkelerden birinin diğerinin malına karşı talebinin ne derece şiddetli olduğu bilinirse, ticarette denge fiyatı belirlenebilir.
 3. C) Bir ülke, hangi malların üretiminde diğer ülkeye göre daha yüksek oranda bir üstünlüğe sahipse, o malların üretiminde uzmanlaşmalıdır.
 4. D) Bir ülkenin dış ticaretten kârlı çıkması için, üretimin hammaddelerin olduğu yerde yapılması gerekir.
 5. E) Sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü, yeni mal ve üretim süreçlerine dayalıdır.

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin modelinden türetilen teoremlerden biridir? 

 

 1. Ürün dönemleri teoremi
 2. Faktör fiyatları eşitliği teoremi
 3. Teknoloji açığı teoremi
 4. Nitelikli işgücü teoremi
 5. Leontief teoremi

 

7-İki mallı ve iki faktörlü bir modelde, tam istihdam durumunda, tek bir faktörün arzı artırıldığında, üretiminde o faktörün yoğun olarak kullanıldığı malın üretimin artacağını diğer malda ise üretimin azalacağını öne suren teorem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Mal Geliştirmesi Teoremi
 2. Rybczynski Teoremi
 3. Stolper-Samuelson Teoremi
 4. Singer-Prebisch Tezi
 5. Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

 

8-1966’da Vernon tarafından ortaya atılan ve teknoloji açığı hipotezinin geliştirilmiş bir şekli olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Ülke benzerliği teorisi
 2. Monopolcü rekabet teorisi
 3. Urun dönemleri teorisi
 4. Ölçek ekonomileri teorisi
 5. Tercihlerde benzerlik teorisi

 

9-Belirli bir ürün ile ilgili özellikler şöyledir:  Bazı ülkelerde ürüne talep artarken bazı ülkelerde azalır. Ürün büyük ölçüde standart hale geldiğinden maliyet unsuru önemli bir silah haline gelir. Üretim tesislerinin kapasiteleri artırılarak, ölçek ekonomileri sayesinde birim maliyetler azaltılır. Birim maliyetlerin düşmesi, ürüne gelişmekte olan ülkelerden de talep yaratır. Ürün dönemleri teorisine göre, söz konusu ürün hangi dönemdedir?

 

 1. A) Olgunluk dönemi
 2. B) Piyasaya giriş dönemi
 3. C) Düşüş dönemi
 4. D) Tasarım dönemi
 5. E) Büyüme dönem

 

10-Aynı endüstriye ait malların hem ihraç hem de ithal edilmesi şeklindeki ticarete ne ad verilir? 

 

 1. Ölçek ekonomisi
 2. Monopolcü rekabet
 3. Ürün dönemi teorisi
 4. Endüstri içi ticaret
 5. Teknoloji transferi

 

 


14.KONU

 

1-Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biri değildir? 

 

 1. İç ekonomik istikrarı sağlamak
 2. Hazineye gelir sağlamak
 3. Ekonomiyi liberalleştirmek
 4. Dış rekabetten korunmayı sağlamak
 5. İç piyasalarda monopol gücü oluşturmak

 

 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biri değildir?

 

 1. Hazineye gelir sağlamak
 2. Faiz oranlarını kontrol etmek
 3. Piyasa aksaklıklarını gidermek
 4. Yeni üreticileri dış rekabetten korumak
 5. Ekonomik kalkınmayı sağlamak

 

3-Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biri değildir?

 

 1. A) Dış ödemeler dengesizliklerini gidermek
 2. B) İktisadi kalkınmayı sağlamak
 3. C) Hazineye gelir sağlamak
 4. D) Yerli üreticileri korumak
 5. E) Döviz kuru istikrarsızlıklarını gidermek

 

4-Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette korumacılığın nedenlerinden biri değildir? 

 

 1. Genç endüstrileri korumak
 2. Dampinge karşı koruma sağlamak
 3. Ulusal güvenliği sağlamak
 4. Doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek
 5. Stratejik bir dış ticaret politikası izlemek

 

5-Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından biri değildir? 

 

 1. Tarife dışı araçlar
 2. İhracat teşvikleri
 3. Acık piyasa işlemleri
 4. Bağlı ticaret
 5. Gümrük tarifeleri

 

6-Gümrük tarife sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Tek kolonlu tarife sisteminde her mala ülke orijinine göre vergi uygulanır.
 2. Tek kolonlu tarife sistemi otonom bir nitelik taşır.
 3. Başlıca üç tür tarife sistemi vardır.
 4. Çift kolonlu tarife sisteminde her mal için iki vergi vardır.
 5. Üç kolonlu tarife sistemi, çift kolonlu tarife sistemine daha düşük oranlı bir verginin eklenmesi ile oluşur.

 

7-Yalnızca gelir ya da koruma amacı güden ülkeler için yararlı olan ve her mala ülke orijinine bakılmaksızın tek bir vergi uygulanan gümrük tarife sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Değişken,
 2. Artan oranlı
 3. Sabit
 4. D) Tek kolonlu,
 5. E) Çift kolonlu

 

8-Üreticilerin tüketici gelirlerinden elde ettiği normal üstü karlar, gümrük vergilerinin kısmi denge etkilerinden hangisiyle açıklanabilir? 

 

 1. Dış ticaret
 2. Tüketim
 3. Üretim
 4. Gelir
 5. Bölüşüm

 

9-İleride tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanan rejim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Geçici ithalat
 2. Bağlı muamele
 3. Geçici ihracat
 4. Kredili ithalat
 5. Antrepo

 

10-Yabancı malların gümrük tarifesi ödenmeden, gümrük makamlarının denetimi altında uzun süre muhafaza edilmelerine yarayan kapalı alanlara ne ad verilir? 

 

 1. Serbest bölge
 2. Gümrük hattı
 3. Antrepo
 4. Transit bölge
 5. Aktarma

 

11-Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette görünmeyen (tarife dışı) engellerden biri değildir? 

 

 1. Sübvansiyonlar
 2. Fark giderici vergiler
 3. Gönüllü ihracat kısıtlamaları
 4. Damping
 5. Sabit döviz kuru politikası

 

12-Türkiye 2012 yılında 1 milyon adet otomobil ithal etmeyi planlamaktadır. Bu durumda Türkiye’nin uyguladığı kota turu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Global kota
 2. B) Tarife kotası
 3. C) Tercihli kota
 4. D) Ayırımcı kota
 5. E) Seçici kota

 

13-Aşağıdakilerden hangisi ihracatın özendirilmesi için gerçekleştirilecek uygulamalardan biri değildir? 

 

 1. Ucuz girdi imkânı sağlamak
 2. İhraç malını satın alacak ithalatçı firmalara kredi imkânı sağlamak
 3. Doğrudan prim ödemesi sağlamak
 4. İhracata kota uygulamak
 5. Düşük faizli kredi vermek

 

14-İhracat endüstrisindeki büyük bir firmanın, malını, dış piyasada iç piyasadan düşük bir fiyattan satmasına ne ad verilir? 

 

 1. Gönüllü ihracat kısıtlaması
 2. Arbitraj
 3. Kota
 4. Subvansiyon
 5. Damping

 

15-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası rekabetçi gücün belirleyicilerinden biri değildir?

 

 1. İlgili ve destekleyici endüstrilerin varlığı
 2. Faktör koşulları
 3. Uluslararası mali kuruluşlar
 4. Ülke içi talep koşulları
 5. Firmaların yapısı

 

16-Porter tarafından geliştirilen modele göre, aşağıdakilerden hangisi ülkelerin rekabet güçlerini belirleyen fiziki faktörler arasında yer almaz?

 

 1. Çalışanlar
 2. Doğal kaynaklar
 3. Destekleyici endüstriler
 4. İç talep
 5. İş çevresi

 

 

15.KONU


 

1-Dövizin fiyatına ne ad verilir?

 

 1. Hedging
 2. Döviz kuru
 3. Döviz arbitrajı
 4. Efektif
 5. Konvertibilite

 

2-İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişim oranına ne ad verilir? 

 

 1. Döviz oranı
 2. Döviz arbitrajı
 3. Dolaysız kur
 4. Döviz spekülasyonu
 5. Efektif döviz kuru

 

3-Döviz alış ve satış kurları arasındaki farka ne ad verilir?

 

 1. Kur marjı
 2. Çapraz kur
 3. Dolaysız kur
 4. Efektif kur
 5. Hedging

 

4-Nominal kurların ilgili dönem içindeki enflasyon oranına göre düzeltilmesi ile elde edilen kura ne ad verilir? 

 

 1. Satış kuru
 2. Alış kuru
 3. Reel kur
 4. Kur marjı
 5. Çapraz kur

 

5-Bir dövizin, menkul değerin, bir mal ya da üretim faktörünün belli bir fiyat farklılığından yararlanmak için eş anlı olarak alınıp satılmasına ne ad verilir?

 

 1. A) Vadeli işlem
 2. B) Speküasyon

C)Rant

D)Leasing

E)Arbitraj

 

6-Arbitraj mekanizması sayesinde tüm piyasalarda tek fiyatın geçerli olmasına ne ad verilir? 

 1. Forward
 2. Swap
 3. Hedging
 4. Tek fiyat kanunu
 5. Konvertibilite

 

7-Bir kişinin kendi yaptığı tahminlere dayanarak, fiyatında yükselme beklediği dövizi satın alması, fiyatında düşüş beklediği dövizi satması yoluyla kâr sağlaması faaliyetine ne ad verilir?

 

 1. A) Döviz arbitrajı
 2. B) Revalüasyon
 3. C) Sıcak para
 4. D) Döviz spekülasyonu
 5. E) Devalüasyon

 

8-Konvertibilite nedir?

 

 1. Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin parasına dönüştürülebilmesidir.
 2. Alış ve satış kuru arasındaki farktır.
 3. Bir ülkenin ithalat ve ihracatına farklı döviz kuru uygulamasıdır.
 4. Bir ülkenin ithalat fiyat indeksinin o ülkenin ihracat fiyat indeksine oranıdır.
 5. Bir dövizin ucuz olduğu piyasadan satın alınıp, pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.

 

 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının konvertible olması için gereken şartlardan biri değildir? 

 

 1. Ülkenin para ve sermaye piyasalarını mümkün olduğunca uluslararası piyasalarla bütünleştirmesi
 2. Ülkenin serbest bir döviz piyasası oluşturması
 3. Ülkenin ithalat ve ihracat için farklı döviz kuru uygulaması
 4. Ülkenin gerçekçi ve reel bir döviz kuru politikası izlemesi
 5. Ülkenin yeterli döviz rezervlerine ulaşması ve bunları koruması

 

10-Dövizin şimdiden kararlaştırılan fiyattan, ilerideki bir tarihte teslim edilmek koşulu ile, bugünden yapılan sözleşmelerle alınıp satılmasına ne ad verilir? 

 

 1. Satın alma gücü paritesi
 2. Swap
 3. Döviz arbitrajı
 4. Factoring
 5. Vadeli teslim işlemi

 

11-Anında teslim kaydıyla satılan dövizin gelecekte belli bir sure sonra tekrar satın alınmasını ifade eden işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Döviz opsiyonu
 2. Döviz swapları
 3. Döviz spekülasyonu
 4. Hedging
 5. Döviz arbitrajı

 

16.KONU

 

 

1-Bir ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetler ile tek yanlı transferler, ödemeler bilançosunun hangi hesabına kaydedilir? (2008-2)

 1. Sermaye hesabı
 2. Resmi rezervler hesabı
 3. İstatistiksel hata
 4. Görünmeyen kalemler
 5. Cari işlemler hesabı

 

 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabında yer almaz?

 

 1. Mal ticareti
 2. Uluslararası bankacılık ve sigortacılık
 3. Portföy yatırımları
 4. Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri
 5. Turizm

 

3-Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının uluslararası hizmetler kaleminde yer almaz? 

 

 1. Özel hizmetler
 2. Uluslararası bankacılık ve sigortacılık
 3. Tek yanlı transferler
 4. Uluslararası taşımacılık
 5. Turizm

 

4-Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda, sermaye hareketleri hesabının kalemlerinden biri değildir?

 

 1. Tek yanlı transferler
 2. Doğrudan yatırımlar
 3. Portföy yatırımları
 4. Uzun vadeli sermaye hareketleri
 5. Kısa vadeli sermaye hareketleri

 

5-Bir ülkede cari işlemler açığı varsa, o ülkenin ödemeler bilançosunun dengeye gelebilmesi için faiz oranlarında ne tür bir hareket beklenir? 

 

 1. Çok düşük seviyelere inmesi
 2. Dünya faiz oranlarının üzerine çıkması
 3. Sabit kalması
 4. Çok az bir düşüş göstermesi
 5. Sıfırlanması

 

6-Cari işlemler bilançosu ile uzun sureli sermaye bilançolarının toplamı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 

 1. Temel denge
 2. Likidite dengesi
 3. Resmi rezerv işlemleri dengesi
 4. Resmi işlemler dengesi
 5. Rezerv işlemleri dengesi

 

7-Cari işlemler bilançosu ile uzun süreli sermaye bilançosunun toplamından oluşan temel dengeye, kısa sureli sermaye dengesinin eklenmesiyle oluşan yeni dengeye ne ad verilir? 

 

 1. Cari acık dengesi
 2. Ödemeler dengesi
 3. Resmi rezervler dengesi
 4. Likidite dengesi
 5. Normal denge

 

8-Dış ticaret dengesinin fazla verdiği bir ekonomide, gelir denkleştirme mekanizmasının dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik etkisini gösteren süreç, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 1. A) İhracatın azalması→Milli gelirin artması→İthalatın azalması→Dış ticaret fazlalığının azalması
 2. B) İhracatın artması→Milli gelirin artması→İthalatın artması→Dış ticaret fazlalığının azalması
 3. C) İhracatın azalması→Milli gelirin azalması→İthalatın azalması→Dış ticaret fazlalığının azalması
 4. D) İhracatın artması→Milli gelirin azalması→İthalatın artması→Dış ticaret fazlalığının azalması
 5. E) İhracatın artması→Milli gelirin artması→İthalatın azalması→Dış ticaret fazlalığının azalması

 

 


 

 

17.KONU

 

1-Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin saptanmasında ve ülkelerin gelişmişlik sıralamasındaki yerinin belirlenmesinde en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Enflasyon oranı
 2. Milli gelir
 3. Kişi başına düşen milli gelir
 4. İşsizlik oranı
 5. Gayrisafi milli hasıla

 

2-Ekonomik büyümenin en önemli faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Emek
 2. Sermaye stoku
 3. Doğal kaynaklar
 4. Yatırımlar
 5. Tüketim

 

3-Aşağıdakilerden hangisi azgelişmişliği açıklayan ekonomik yaklaşımlar arasında yer almaz? 

 

 1. Kısır döngü kuramı
 2. Monopolcü rekabet kuramı
 3. Bağımlılık yaklaşımı
 4. Gelişme aşamaları kuramı
 5. Yapısalcı yaklaşım

 

4-Gelişme Aşamaları Kuramı’nın hangi aşamasında kalkınma sureci süreklilik göstermeye başlar? 

 

 1. Kalkışa hazırlık
 2. Gelişen topluma geçiş
 3. Olgunluk
 4. Geleneksel toplum
 5. Kalkış

 

5-Aşağıdakilerden hangisi Gelişme Aşamaları Kuramı’nın olgunluk aşamasını ifade eder?

 

 1. Ekonomide tarım egemendir.
 2. Toplum, artık bir refah toplumudur.
 3. Ekonomik, kültürel ve siyasal değer yargılarında değişmeler başlamıştır.
 4. Ekonomide kendini besleyen bir büyüme başlamıştır.
 5. İş bolumu çok sınırlıdır.

 

6-“Azgelişmişliği de gelişmişliği de yaratan, kapitalist gelişme ve yayılmadır.” Görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

 

 1. A) Keynesyen yaklaşım
 2. B) Kısır döngü kuramı
 3. C) Yapısalcı yaklaşım
 4. D) Bağımlılık yaklaşımı
 5. E) Gelişme aşamaları yaklaşımı

 

 

 

7-Ulusal sanayinin desteklenmesi ve dışa karşı korunması gerektiğini öne sürerek stratejik bakımdan dengeli kalkınma görüşünü ilk kez ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Wineman
 2. Lipsey
 3. Friedrich List
 4. Peacale
 5. John Maynard Keynes

 

8-Ekonominin itici gücünün yatırımlar olduğunu ve yatırımların gelir ve kapasite yaratma özelliklerinin bulunduğunu öne suren model 8aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1. Harrod-Domar Modeli
 2. Klasik Büyüme Modeli
 3. Dengeli Kalkınma Modeli
 4. Keynesyen Model
 5. Monetarist Model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO.

1-2-3.

1-D

2-C

3-E

4-D

5-B

6-C

7-E

8-B

9-B

10-A

11-B

12-D

13-D

14-B

15-C

16-E

17-E

18-A

19-A

20-B

21-D

22-C

23-E

24-C

25-D

26-C

27-A

28-A

4.KON

1-B

2-D

3-E

4-D

5-E

6-B

7-E

5.KON

1-D

2-C

3-A

4-C

5-D

6-C

7-E

8-D

9-C

6.KON

1-A

2-B

3-E

7.KON

1-E

2-C

8.KON

1-C

2-A

3-B

4-B

9.KON

1-D

2-E

3-C

4-E

5-C

6-D

7-B

8-D

9-D

10-B

11-D

12-D

13-E

10.KON

1-A

2-D

3-E

4-E

5-A

6-B

7-C

8-D

9-D

10-A

11-D

12-E

13-D

11.KON

1-E

2-E

3-E

4-D

5-D

6-A

7-A

8-E

9-C

10-C

11-E

12-A

13-C

14-C

15-E

16-A

12.KON

1-D

2-D

3-A

4-C

5-C

6-A

7-C

8-E

9-A

10-D

11-B

12-C

13-E

14-E

13.KON

1-B

2-B

3-D

4-E

5-C

6-B

7-B

8-C

9-A

10-D

14.KON

1-E

2-B

3-E

4-D

5-C

6-A

7-D

8-E

9-A

10-C

11-E

12-A

13-D

14-E

15-C

16-A

15.KON

1-B

2-C

3-A

4-C

5-E

6-D

7-D

8-A

9-C

10-E

11-B

16.KON

1-E

2-C

3-C

4-A

5-B

6-A

7-D

8-B

17.KON

1-E

2-D

3-B

4-E

5-B

6-D

7-C

8-A

 

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test