Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir

 • 18 Haziran 2016
 • 9.078 kez görüntülendi.
Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir

 Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir

Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir Türkçe Öğretim Programı 2016 ile Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkçe öğretim programında değişiklik yapıldı ve bu değişiklikler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından itibaren geçerli olacak.Türkçe Öğretim Programı 2017 yılında uygulanmadı ancak önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Öabt 2016’ya az bir zaman kalmışken güncel Türkçe öğretim programını sizlerle paylaşalım istedik.

Bu güncellenen Türkçe öğretim programıyla birlikte ilköğretim birinci kademe ve ikinci kademe birleştirilmiş ve kazanımlar ile öğretim alanları yeniden düzenlenmiştir.

2016 Öabt’de Hangi Türkçe Öğretim Programından Sorumluyuz?

Bu konu hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte bu yıl eski öğretim programı yani 2006 Türkçe Öğretim Programının son yılı, 2016 Türkçe Öğretim Programının ise ilk yılı. Dolayısıyla her iki öğretim programından çalışmakta fayda var diye düşünüyorum.

Türkçe Öğretim Programı 2016  neler değişti?

Birçok köklü değişikliğe gidildi. Öncelikle öğrenme alanları komple değişti. Artık Dil Bilgisi öğrenme alanı ile Konuşma ve Dinleme öğrenme alanları kaldırıldı ve Sözlü İletişim adında yeni bir öğrenme alanı eklendi. Konuşma ve dinleme öğrenme alanları Sözlü iletişim öğrenme alanı içine alınmış durumda. Ayrıca kazanımlarda da değişiklikler mevcut.

Aşağıda sizlere örnek olarak Bir sınıf düzeyinin öğrenme alanlarını ve kazanımlarını vereceğiz. Konunun en sonunda ise yeni Güncellenmiş 2016 İlköğretim Türkçe Öğretim Programını indirebilirsiniz.

TÜRKÇE DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARI,

Sözlü İletişim Alanı Türkçe Öğretim Programı 2016
Yeni Türkçe Öğretim Programı Konuşma; bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını, bilgi ve birikimlerini paylaşmasını, duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlar.  Programda, konuşma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin, Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.  Bu amaçlarla sözlü iletişim öğrenme alanında birikimlerden, çeşitli görsel ve işitsel materyallerden yararlanma, düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde sunma, karşılaştırma yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, sınıflandırma, değerlendirme, özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici kazanımlar oluşturulmuştur.

Sözlü iletişim öğrenme alanı, öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmaları, iş birliği yapmaları, ortak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmeleri açısından da önemlidir.  Bu nedenle öğretmenin konuşma etkinliklerinde öğrencilerin her birinin ayrı ayrı söz almalarını sağlayarak onları bu çalışmalara katması gerekmektedir. Hayatın her alanında doğru, güzel, etkili konuşan ve konuşulanları doğru anlayıp yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi, onların diğer dil becerilerinde de başarılı olmalarına bağlıdır. Bu nedenle sözlü iletişim öğrenme alanının okuma ve yazma öğrenme alanlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

TÜRKÇE DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARI,

Yeni Türkçe Öğretim Programı Sınıf içinde konuşma veya tartışmalarda konuşma ve dinleme ile ilgili temel kurallara uyma, gerektiğinde ön hazırlıkların yapılması gibi konularda öğretmenlerin yeterli açıklamalarda bulunması ve yönlendirme yapması beklenir. Öğrencilerin zihinsel olarak hazırlanması ve yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli sorular sorulabilir. Öğrencilerin dinlediklerini iyi anlaması ve zihninde yapılandırması, dinleme sürecinin en önemli aşamalarıdır. Bu aşamalara gereken önem verilmeli ve çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla öğrencilere dinlediklerini zihninde canlandırma, dinlediklerinin konusunu, ana fikrini belirleme, dinlediklerinden hareketle ilişki kurma, çıkarımlar yapma, sonucu tahmin etme, dinlediklerini sınıflama, sorgulama, özetleme, değerlendirme ve arkadaşlarıyla paylaşma gibi etkinlikler yaptırılabilir. Bu etkinlikler öğrencilerin dinleme ve zihinsel becerilerini geliştirmede etkili rol oynar.

Yeni Türkçe Öğretim Programı Sözlü iletişim öğrenme alanında kazanımların işlenişinde öğretmenin yönlendirme ve desteği ile gerektiğinde tekrar dinleme, beyin fırtınası, 5N1K, empati kurma, hikâyeleştirme, bilmediği kelimeleri sorma, görsellerden yararlanma, not alma, sonucu tahmin etme gibi yöntem teknik ve stratejiler kullanılır. Öğrencilerin bu stratejileri kullanma becerileri geliştirilmelidir. Yöntem teknik ve stratejilerin kullanımında sınıf seviyesi gözetilmelidir. Örneğin 1. sınıfta tekrar dinleme, 5N1K, zihinde canlandırma, sonucu tahmin etme gibi yöntem teknik ve stratejiler kullanılırken 2. sınıfta tekrar dinleme, 5N1K, empati kurma, hikâyeleştirme, bilmediği kelimeleri sorma; 3. sınıfta gerektiğinde tekrar dinleme, beyin fırtınası, 5N1K, empati kurma, hikâyeleştirme, bilmediği kelimeleri sorma, canlandırma, sonucu tahmin etme; 4.sınıfta gerektiğinde tekrar dinleme, beyin fırtınası, 5N1K, empati kurma, hikâyeleştirme, bilmediği kelimeleri sorma, görsellerden yararlanma, not alma, sonucu tahmin etme gibi yöntem teknik ve stratejiler kullanılabilir. Benzer şekilde 5-8. sınıflar düzeyinde de uygun yöntem, teknik ve stratejiler kullanılabilir.

TÜRKÇE DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARI,

Okuma Alanı Türkçe Öğretim Programı 2016
Yeni Türkçe Öğretim Programı okuma becerisi, öğrencinin farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. Dolayısıyla bu beceri; öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma ve eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de içine alır. Programda okuma öğrenme alanıyla öğrencilerin yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip dönemin zihniyetini, kültürel, ekonomik, sanatsal, siyasi, ahlaki vb. değerleri nasıl yansıttığının farkında olarak okumayı bir alışkanlık hâline getirmeleri amaçlanmıştır.
Programda yer alan okuma öğrenme alanında; metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi, anlamlandırılması, okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine yönelik çeşitli kazanımlara yer verilmiştir. Okuma öğrenme alanındaki kazanımlar anlama, akıcı okuma ve söz varlığı olmak üzere üç alt grupta yapılandırılmıştır.
Yukarıda sözlü iletişim öğrenme alanı için belirtildiği şekilde, okuma öğrenme alanında da kazanımların işlenişinde öğretmenin yönlendirme ve desteği ile sınıf düzeyine uygun yöntem teknik ve stratejiler kullanılabilir.

ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARI,

Yazma Alanı Türkçe Öğretim Programı 2016
Yeni Türkçe Öğretim Programı’nda yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimleri ile bir konuda görüşlerini ve tezlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara ulaşılması, ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olabilir.
Yazma becerisinin bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiği göz önüne alınarak bu sürecin konuşma ve dinleme, okuma ile ilgili çalışmalarla bütünleştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Hikâye, roman, şiir gibi türlerde ürün vermek, bireysel yetenek ve yaratıcılık gerektirse de öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini doğru, açık, anlaşılır ve yazma kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazma tekniğine uygun bilgi ve beceriler kazandırılarak sağlanabilir. Bu düşünceden hareketle programda yazmayla ilgili olarak yazma kurallarını uygulama, planlı yazma, farklı türlerde metinler yazma, kendi yazdıklarını değerlendirme, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, yazım ve noktalama kurallarını kavrama ve uygulama ile ilgili amaçlara yönelik kazanımlar yer almaktadır. Öğretmen, farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hâle getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı, öğrencilerin hangi türlerde yazmaya yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendirmelidir.

ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARI,

Yeni Türkçe Öğretim Programı Yazma çalışmalarının istenen amaçlara ulaşabilmesi için yazma çalışmalarının öğrenci tarafından gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Öğrenci yazdıklarını gözden geçirerek anlam bütünlüğünü bozan ifadeler, yazım ve noktalama hataları, anlatım akışında ve iç tutarlılığında uyumsuzluklar varsa bunları belirler. Düzeltir ve metni yeniden yazar veya düzenler. Ortaokul yıllarında öğrencilerin kendi çalışmalarını gözden geçirme yanında, akranlarının yazma çalışmalarını da öğretmen tarafından belirlenen kurallar ve ölçütler çerçevesinde inceleyerek yapıcı eleştiri ve öneriler geliştirebilir.

Yazma öğrenme alanında “süreç temelli yazma modeli” esas alınmıştır. Yazma kazanımları, birbiriyle ilişkili birçok becerinin art arda kullanılmasıyla gerçekleşen bir süreç şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlıktan başlayıp paylaşmaya/yayımlamaya uzanan süreç, birkaç haftayı bulabileceği gibi daha uzun zaman da alabilir. Önemli olan, öğrenciye “süreç temelli yazma”nın aşamalarıyla ilgili beceriler kazandırmaktır.

Türkçe Öğretim Programı 2016 indir

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. Bh kg dedi ki:

  Paylaşım için teşekkürler. Çok faydalı oldu. Download butonlu reklamlar yüzünden indirmem biraz uzun sürse de doğru bağlantılar üzerinden kolayca indirdim. Emeğiniz için teşekkürler.

  1. Ahmet dedi ki:

   Faydalandıysanız ne mutlu bize.

 2. Hilal Özkaymaz Özkaymaz dedi ki:

  Nasıl indiriliyor?

  1. Ahmet dedi ki:

   Hocam yazının en sonunda bulunan “Türkçe Öğretim Programı 2016 indir” yazısının hemen altında aşağıdaki bağlantılar yardımıyla indirebilirsiniz. Eğer linkler bozulmuşsa düzeltmeye çalışacağız.

   Tıkla indir / Mobilden indir

 3. Hilal Lal dedi ki:

  Yaptım fakat olmadı bir sorun var sanırım.

  1. Ahmet dedi ki:

   Türkçe Öğretim Programı 2016 indir

   Tıkla indir / Mobilden indir

   Bu linklerden #tıkla indir# olana tıklayıp indirebilirsiniz. Tıklayınca çıkan ekrandan 5 saniye geriye sayacak. Sonra reklamı geç deyip indirin.

   1. Ahmet dedi ki:

    Hocam ayrıca http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx bağlantısı ile indirebilirsiniz. Bu bağlantıya gidin. Karşınıza tüm programlar çıkacak. Arama kısmına Türkçe yazın. Son programı o şekilde indirebilirsiniz.

 4. Hilal Lal dedi ki:

  Teşekkür ederim.

 5. MEHMET GÜMÜŞÇÜ dedi ki:

  Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir harika olmuş.

 6. Mehmet Yurttutan dedi ki:

  İyi ki paylaştıız, bunu arıyordum.

 7. musap tangaloğlu dedi ki:

  Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir için bir dörtlük yazasım geldi ama bulamadım 🙂

 8. ERDAL SAKİN dedi ki:

  Yeni Türkçe Öğretim Programı 2016 Pdf indir yazısını Eklediğiniz için teşekkürler.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test