Sınıf Yönetimi ve Materyal Geliştirme Soru indir Çöz

 • 01 Şubat 2016
 • 1.588 kez görüntülendi.
Sınıf Yönetimi ve Materyal Geliştirme Soru indir Çöz

Sınıf Yönetimi ve Materyal Geliştirme Soru indir Çöz 

 
SINIF YÖNETİMİ
1.
Sınıf içinde öğrencilerin kendisini güvende hissetmelerini amaçlayan bir öğretmenin aşağıda verilenlerin hangisinden kaçınması gerekir?
A)       Öğrencilerine karşı tutarlı davranışlar sergilemek
B)       Sınıfındaki tüm öğrencilerine eşit şekilde davranmak
C)      “Not vermeyi” bir disiplin aracı olarak kullanmak
D)      Öğrencilerin kişiliklerine saygılı davranmak
E)       Bir birey olarak öğrenci görüşlerini önemsemek
2.
Öğretmenin sınıf içinde diplin problemleriyle baş etmede kullanabileceği en etkili yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)       Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte oluşturmak ve uygulanmasına çalışmak
B)       Öğrencilerden beklediklerini baştan belirterek sonradan sorun yaşanmasını engellemek
C)      Öğrenci velileri ile işbirliği geliştirerek onlardan yardım almak
D)      Sınıftaki her öğrenciye belli bir sorumluluk vermek
E)       Sınıf kurallarını okul kurallarının bir parçası haline getirmek
3.
Sınıfında olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlayan öğretmenin aşağıdaki seçeneklerden hangisinden kaçınması daha doğru bir yaklaşım olur?
A)      Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun tepkiler vermek.
B)       Öğrencileri olduğu gibi tüm yönleriyle bir bütün olarak kabul etmek.
C)       Özgüvenlerini arttırmaya dönük tutumlar içerisinde olmak.
D)      Doğallığı elden bırakmadan ilişkilerini sürdürmek.
E)       Tüm öğrenme faaliyetlerinde kendini birincil bilgi kaynağı olarak sunmak.
4.
Aşağıda verilenlerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesi ile ilgili doğru bir ifadedir?
A)      Kurallar sadece öğrenciler tarafından ve istedikleri biçimde belirlenir
B)       Kurallar kesin ve değiştirilemez şekilde düzenlenir
C)       Kurallarla birlikte verilecek cezalarda belirlenmelidir
D)      Kurallar öğretmenler tarafından öğrenciye sunulur
E)       Kurallar öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla belirlenir
5.
Aşağıdakilerden hangisi sınıf yöntemini etkileyen temel öğelerden birisi değildir?
A)      Öğretmenin mesleki yeterlikleri
B)       Öğrencilerin bireysel özellikleri
C)       Sınıfın yer aldığı bölgenin coğrafi özellikleri
D)      Sınıf ortamının özellikleri
E)       Uygulanan programın içeriği

Sınıf Yönetimi ve Materyal Geliştirme Soru indir Çöz

6.
Sınıf içinde öğrenme faaliyetine öğrencilerin daha aktif katılımını sağlamak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkate almalıdır?
A)      Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesine uygun olarak öğrenme- öğretme faaliyetleri düzenlemek
B)       Kullanacağı araç-gereç ve materyallerin konu ile ilişkili olmasını sağlamak
C)       Uygulanmasına ilişkin yeterli beceriye sahip olduğu yöntem ve teknikleri seçmek
D)      Dersin tüm aşamasında uygun ipuçları verip gerekli dönüt – düzeltmeyi sağlamak
E)       Uygun şekilde pekiştireçlerden faydalanarak davranışın kalıcılığını sağlamak
7.
Sınıf yönetimi açısından ele alındığında aşağıda verilen seçeneklerden hangisini en önemli öğe olarak kabul etmek doğru olur?
A)       Öğretmen                               
B)       Öğrenci
C)      Veli                                           
D)      Okul Müdürü
E)       Sınıf Rehber Öğretmeni
8.
Sınıf içerisinde sürekli istemeyen davranışlar sergileyen öğrencilerin bu davranışlarının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)      Dersin öğrenciler için ilgi çekici olmaması
B)       Öğrenci seviyelerinin birbirinden farklılık göstermesi
C)       Sınıf çoğunluğunun aynı seviyede bulunması
D)      Öğretmenin otoriter davranması
E)       Öğretmenin planlara sadık kalmaması
9.
Uygunsuz davranışta bulunan ve bunun farkında olmayan öğrenci için öncelikli olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Görmezden gelinmeli
B)       Öğrenci uygun şekilde cezalandırılmalı
C)       Davranışın yanlış olduğu açıklanmalı
D)      Konu yönetimle paylaşılmalı
E)       Hemen ailesiyle görüşülmeli
10.
Sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenciyle karşılaşan öğretmenin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemesi doğru olmaz?
A)      Öğrenciye, sorunun devam etmesi durumunda sınıf tekrarı yapmasının gerekeceğini söylemesi
B)       Öğrenciyi grupla çalışmaya yöneltmesi
C)       Öğrencinin seviyesine uygun etkinliklere dâhil etmesi
D)      Ailesi ile işbirliği yaparak ön öğrenmelerindeki eksiklikleri gidermeye çalışması
E)       Okul rehberlik servisinden öğrenme güçlüğünün giderilmesine dönük yardım alması
11.
Öğretmenin kullanacağı yöntem ve teknik sınıf yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu açıdan yöntem ve teknik seçiminde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az etkilidir?
A)      Öğrencilerin hazır bulunuş seviyesi.
B)       Öğrencilerin öğrenme sitilleri.
C)       Yöntem ve tekniğin kazanımlara uygun olması.
D)      Yöntem ve tekniğin içeriğe uygun olması.
E)       Kolay ve uygulanabilir olması.
12.
Öğretmen dersin giriş aşamasında öğrencileri hedeften haberdar ederek güdülemeye çalışır. Öğrencileri güdülemenin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Öğrenmeye karşı istekli hale getirmek.
B)       Konuyu özetlemek.
C)       Öğrencilerin dikkatini çekmek.
D)      Derse uygun şekilde başlamış olmak.
E)       Konunun önemini göstermek.
13.
Ders esnasında sorduğu soruya yanlış cevap alan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi en uygun davranış olur?
A)      Cevabının yanlış olduğunu öğrenciye söylemesi
B)       Öğrenciyi uygun şekilde cezalandırması
C)       Doğru cevap verebileceği başka bir soru sorması
D)      Öğrencinin sözünü kesmesi
E)       Doğru cevap veren öğrencileri örnek göstermesi
14.
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci için öğretmenin bir takım önlemler alıp, öğrencinin bu sorunu gidermesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olmayan bir davranış olur?
A)       Öğrencinin seviyesine uygun etkinlikler düzenlemek
B)       Rehberlik servisinden destek almak.
C)      Akran desteği sunmak
D)      Seviyesinin üstünde çalışmalar yaptırmak.
E)       Ailesi ile işbirliği yaptırmak
15.
Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinde öğrencilerinin sınıf içinde uygun olmayan davranışlar sergileme olasılığı daha fazladır?
A)      Öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı göstermesi ve benzer tepkiler beklememesi.
B)       Öğrencilerden yüksek beklenti içinde olması.
C)       Kalıcılığı arttırmak için doğru davranışları ödüllendirmekten kaçınmaması.
D)      Öğrencilerine karşı tutarlı davranışlar sergileyerek onlarda iyi – kötü davranış ayrımının sağlıkı oluşmasına katkı getirmesi.
E)       Doğru davranışları kazanmalarında olumlu modeller sunması.
16.
Sınıfında öğretimin nitelikli bir şekilde gerçekleşmesini amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki durumlardan hangisini benimsemesinde bu amacına ulaşması en az olur?
A)      Farklı yöntem ve tekniklerden faydalanması.
B)       Araç gereç ve materyaller kullanarak konuları somutlaştırılması.
C)       Dersinin işlenişini sadece sınıf içi etkinliklerle sınırlı tutması.
D)      Öğrencinin sorumluluk aldığı yöntemlere ağırlık vermesi.
E)       Dersinde öğrencileri güdülemesi.
17.
Çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangini göstermesi beklenmez?
A)      Öğrencileri derse karşı güdüler.
B)       Çift yönlü etkileşime ağırlık verir.
C)       Konuyu ilgi çekici hale getirmek için materyallerden faydalanır.
D)      Öğretmen merkezli yöntemlere ağırlık verir.
E)       Öğrencileri etkin katılım için cesaretlendirir.
18.
Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak isteyen öğretmen için aşağıdakilerden hangisi yeterli olmaz?
A)      Dikkat çekici uyarıcılar sunması.
B)       Disiplini ön plana çıkaran anlayışla sınıfı yönetmesi.
C)       Merak ve ilgiyi arttıran sorular sorması.
D)      Derse hazırlık yaparak gelmelerini sağlaması.
E)       Öğrencilerin ön öğrenmelerindeki eksiklikleri tamamlaması.
19.
Farklı ilgi, yetenek ve ihtiyaçlara sahip öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamında, öğretmenin öğretim durumlarının düzenlemede öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini gözetmesi gerekmektedir?
A)      Sınıf ortalamasını göre yöntem teknik tercihinde bulunması.
B)       Kazanımlara ulaştıracak en doğru yöntemi seçmeye çalışması.
C)       Farklı yöntem ve teknikleri planlaması.
D)      Kazanım ve içeriğe uygun yöntem belirlemesi.
E)       Geçmiş uygulamalarında başarılı olduğu yöntemlerden faydalanması.
20.
Sınıfında öğretim etkinlikleri düzenleyen bir öğretmen aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaparsa kalıcılığın en yüksek olması beklenir?
A)      Verdiği  problemi basamaklar halinde inceletme.
B)       Bir gösteriden sonra öğrencilere rapor yazdırma.
C)       Farklı kaynaklardan elde ettikleri bilgilerin sentezini yaptırma.
D)      Öğrencilerin bir konuya ilişkin görüşlerini açıklatma.
E)       Bir metni inceleterek ana fikrini buldurma.
21.
Sınıf kurallarının belirlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)      Sınıf kuralları öğrencilerle birlikte belirlenmeli.
B)       Kural sayısı olabildiğince fazla olmalı.
C)       Açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmeli.
D)      Olumsuz davranışları açıklayıcı olmalı.
E)       Etkili öğretimi sağlamaya uygun olmalı.
22.
Aşağıdakilerden hangisi, yapılandırmacı uygulamalarla örtüşmeyen geleneksel, ezbere dayalı öğrenmeleri benimsemiş bir öğretmen davranışıdır?
A)      Türkiye’nin AB üyeliği konusunda beyin fırtınası yaptırmak.
B)       Demokrasi konusu işlenirken çevresindeki insanları gözlemelerini istemek.
C)       GDO’ lu gıdaların insan sağlığı üzerine etkilerine dair araştırma yaptırmak.
D)      Çevre kirliliği konusunda kullanılan ders kitabından ödev hazırlamalarını istemek.
E)       Güneş enerjisinden faydalanma konusuna ilişkin proje hazırlatmak.
23.
Sınıf yönetiminin önemli bir parçası da öğrencilerle etkili bir iletişim kurabilmektir. Bu açıdan aşağıda verilenlerden hangisi öğretmen öğrenci arasında etkili iletişimi olumsuz etkiler?
A)      Kişisel sorunlarına ilgisiz olma.
B)       Sınıfındaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetme.
C)       Yapılan bir hata karşısında gerekli hoşgörüyü gösterme.
D)      Tüm öğrencilerine eşit mesafede bulunma.
E)       Söylem ve davranışlarıyla tutarlı olma.
24.
Etkili bir öğrenme ortamı yaratmak için öğretmenin yer verdiği etkinliklerin sahip olması gereken en önemli özelliği aşağıda verilenlerden hangisidir?
A)      Birden fazla yöntem ve teknik kullanmaya özen göstermesi.
B)       Sınıfta denetimi ön planda tutması.
C)       Etkinliklerin öğrencileri kazanımlara ulaştıracak yapıda olması.
D)      Konuya uygun araç-gereç kullanması.
E)       Etkinlik için sınıf koşullarının uygun olması.
25.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğrenme ortamı yaratmak için doğrubir öğretmen davranışıdır?
A)      Öğrencilerinden kapasitelerinin üstünde çaba beklemesi.
B)       Öğrencileriyle uzun göz bağlantıları kurması.
C)       Öğretmenden öğrenciye bilgi aktarımı şeklinde dersini düzenlemesi.
D)      Etkin katılımı sağlamak için güvenli bir ortam hazırlaması.
E)       Öğrencilerinin açıklamalarını keserek kendisi tamamlaması.
26.
Sınıfında yapılandırmacı öğretim uygulamalarını benimseyen bir öğretmenin aşağıdaki stratejilerden hangisini geliştirmesi beklenir?
A) Anlamlandırma           B) Tekrar                              
C) Duyuşsal                       D) Transfer          
E) Örgütleme
27. Bir öğretmen dersin başında hedeften haberdar etmesi, kazanımların ana hatlarını bildirmesi, öğretim sürecindeki öğelerden hangisini kullandığı anlamına gelir?
A) Katılım                          B) İpucu                
C) Dönüt                           D) Düzeltme        
E) Katılım
28.
Aşağıda verilenlerden hangisi, öğretme-öğrenme sürecinde, öğrenciyi merkeze alan yaklaşımların kullanılmasının sonuçlarıyla ilgili doğru bir ifadedir?
A)      Öğrenciyi ezbere yöneltme.
B)       Öğretim programının içeriğini ön plana çıkarma.
C)       Sadece ders kitabı gibi kaynaklardan yararlanma.
D)      Anlamlı öğrenme stratejisini etkili kullanma.
E)       İşbirliği içerisinde akran öğrenmesini sağlama.
29.
Sınıf kuralları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru bir ifade değildir?
A)      Sınıf kuralları öğrencilerin görüşleri alınarak birlikte hazırlanmalı.
B)       Başarıyı pekiştirmesi açısından başarılı öğrencilere kurallar esnetilerek uygulanmalı.
C)       Sınıf kuralları öğrencilerin anlayabileceği şekilde açık ve bet bir şekilde ifade edilmeli.
D)      Oluşturulan kurallar ihtiyaç durumunda değiştirilmeli yada çıkarılmalı.
E)       Sınıfta görülür bir yerde asılmalı.
30.
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A)      Öğrencilerin ön öğrenmelerindeki eksiklikleri tespit edip giderme.
B)       Öğrenci velileri ile işbirliği içerisinde hareket etme.
C)       Üst düzey bilişsel yeteneklerini ortaya çıkaracak etkinliklere yer verme.
D)      Okul rehberlik servisinden görüş alma.
E)       Düzenlenen etkinlikleri öğrencilerin düzeyleri gözetilerek hazırlama.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
E
E
C
A
B
A
C
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
A
C
D
B
C
D
B
C
C
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
D
A
C
D
A
B
E
B
C
MATERYAL GELİŞTİRME
 1. Öğretimde araç-gereç seçiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Öğretmenin araç-gereç kullanımına ilişkin becerisi.
B)       Araç- gerecin kazanımları gerçekleştirebilme niteliği.
C)       Sınıftaki öğrenci sayısı.
D)      Araç – gerecin içeriğe uygunluğu.
E)       Sınıfın fiziksel koşulları.
 1. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin diğerlerine göre daha etkili bir öğrenme ortamı yarattığı söylenebilir?
A)      Nesneler.
A)      Ses kasetleri.
B)       Tepegöz.
C)       Kavram haritaları.
D)      Resimler.
 1. Öğrenme – Öğretme sürecinde farklı amaçlarla araç-gereç kullanımı mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi araç-gereç ve materyal kullanımının en temel amacı olarak kabul edilir?
A)      Sınıf içinde olumlu bir iklim oluşturmak.
B)       Öğrencilerin dikkatini uzun süre çekebilmek.
C)       Öğrenmeyi daha nitelikli ve kalıcı hale getirmek.
D)      Sınıf ortamını daha eğlenceli hale getirmek.
E)       Öğretmenin işini kolaylaştırıp yükünü azaltmak.
 1. Öğretmenin uygulamaları araç-gereçlerle desteklenmesinin temel amacı nedir?
A)      Etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlanmak.
B)       Dersi eğlenceli hale getirmek.
C)       Öğrencilerin dikkatini çekmek.
D)      Derse katılımı arttırmak.
E)       İşbirliği ortamı yaratmak.
 1. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde kullanılan materyallerin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?
A)      Materyaller öğrencilerin ilgilerini çeken motivasyonunu arttıran özelliğe sahip olmalıdır.
B)       Ekonomiklik ilkesi gereği bir materyal birden fazla dersin öğretiminde kullanılmalıdır.
C)       Dersi monotonluktan kurtarıp, eğlenceli hale getirmelidir.
D)      Materyaller soyut bilgilerin somutlaştırılmasında etkin şekilde işe yarar olmalıdır.
E)       Materyaller ilgi çekici olup öğrencinin derse katılımın arttırmalıdır.
 1. Öğretimin niteliğini arttırmak açısından öneme sahip olan gerçek objelerin sınıfa getirilmediği durumlarda öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Konuyu örnekler vererek açıklamak.
B)       Objeyi tasvir etmek.
C)       Objeyi öğrencilere yaptırmak.
D)      Modellerden yararlanmak.
E)       Araç-Gereç kullanmadan konuyu anlatmak.
 1. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde araç- gereç kullanımının nedenlerinden birisi değildir?
A)      Konuyu somutlaştırmak.
B)       Sınıfta etkileşimi arttırmak.
C)       Öğrencilerin dikkatini arttırmak.
D)      Sınıfın daha kolay yönetilmesini sağlamak.
E)       Bilgi edinimini arttırmak.
 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kavram haritalarının yararlarından birisi değildir?
A)      Kavramlar arasındaki ilişkileri göstermek.
B)       Kavramların keşfedilmesini sağlamak.
C)       Kavramları somutlaştırmak.
D)      Kavramın görselleştirilmesini sağlamak.
E)       Kavramların anlamlandırılmasını sağlamak.
 1. Öğrenme etkinliklerinin önemli bir tamamlayıcısı olan ders kitaplarının bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi ders kitaplarının özellikleriyle ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
A)      Somut örnekler içermeli.
B)       Tek bir öğretme yaklaşımına dayanmalı.
C)       Öğrenci düzeyine uygun olmalı.
D)      Görsel unsurlarla desteklenmeli.
E)       Alıştırma ve uygulamalara imkân vermeli.
 1. Sınıf içerisinde araç- gereç kullanımına ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A)      Öğretmenin niteliğini arttırır.
B)       Öğretmenin etkili ve kalıcı olmasını sağlar.
C)       Sınıfın yönetilmesini kolaylaştırır.
D)      Öğretimi ilgi çekici hale getirir.
E)       Konuya ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 1. Aşağıdakilerden hangisi araç-gereç seçiminde dikkat edilmesi gereken ilkelerden birisi değildir?
A)      Öğrenci beklentilerini karşılayabilme.
B)       Görüntü, ses vb. açısından kaliteli olma.
C)       Öğrencilerin gelişim seviyesine uygun olma.
D)      Program içeriğiyle uyumlu olma.
E)       Uzun süredir kullanılıyor olma.
 1. Aşağıdakilerden hangisi ders kitaplarının öğrenciye sağladığı faydalardan birisi değildir?
A)      Görsel izlenim yoluyla bilginin kalıcılığını arttırması.
B)       Öğrenciyi farklı üsluplara alıştırması.
C)       Sözlü öğretimin boşluklarını tamamlaması.
D)      Ders içeriğinin kaynağını oluşturması.
E)       Sessiz çalışma imkanı sağlaması.
 1. Aşağıda verilenlerden hangisi öğretim aracı olarak kullanıldığında diğerlerine göre daha etkili öğrenmeyi sağlar?
A)      Kaset ve CD çalar.
B)       Film ve videolar.
C)       Slayt ve projektörler.
D)      Ders kitapları.
E)       Harita ve küreler.
14.   I. Doğrudan doğruya edinilen amaçlı yaşantılar.
II. Sözel sembollerle edinilen yaşantılar.
III. Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar.
IV. Dramatizasyonla edinilen yaşantılar.
V. Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar.
Yukarıda verilen yaşantılar en etkiliden en az etkiliye şeklinde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)      I, IV, III, II, V.
B)       I, III, IV, V, II.
C)       I, IV, III, V, II.
D)      IV, I, III, V, II.
E)       IV, I, III, II, V.
 1. Doğru araç- gereç seçimi aşağıdakilerden hangisini en çok etkilemesi beklenir?
A)      Öğrencilerin derse etkin katılımını.
B)       Sınıfın psikolojik ortamını.
C)       Değerlendirme etkinliğini.
D)      Öğrenciler arası işbirliğini.
E)       Sınıfın fiziksel ortamını.
 1. Öğrenme öğretme durumlarında kavram haritalarından faydalanmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)      Önceki öğrenilenleri tekrar etmek.
B)       Öğrencilerin ön koşul öğrenmelerini tespit etmek.
C)       Anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek.
D)      Öğretim etkinliğini zenginleştirmek.
E)       Öğrenme güçlüklerini tespit etmek.
 1. Sınıf içerisinde araç-gereç kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)      Öğrencinin olumlu tutumlarını arttırır.
B)       Öğrenmenin niteliği artar.
C)       Ders daha ilgi çekici hale gelir.
D)      Öğretim için süreyi uzatır.
E)       Öğrencinin motivasyonunu arttırır.
 1. Aşağıda verilenlerden hangisi ders kitaplarının taşıması gereken niteliklerden birisi değildir?
A)      Ders kitapları taşımağa elverişli yapıda olmalıdır.
B)       İçerik bakımından programın içeriğini karşılamalıdır.
C)       Kitapların ifadesi öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır.
D)      Ait olduğu ders programının amaçlarından çok öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
E)       Kitaplardaki konular ait olduğu sınıfın diğer dersleriyle ilişkili olmalıdır.
19.   I. Öğrenciler arası etkileşimi arttırmak.
II. Bilgileri somut hale getirmek.
III. Öğrencilerin dikkat seviyesini yükseltmek.
IV. Ortama görsel zenginlik kazandırmak.
Öğretimde araç-gereç kullanımının nedenleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) II, III.                                  B) III, IV.
C) I, III.                                   D) I, II, III.
E) I, II, III, IV.
 1. Aşağıdakilerden hangisi kavram ağlarının sağladığı yararlar arasında bulunmaz?
A)      Öğrencilerin önceki öğrendiklerini harekete geçirmek.
B)       Yeni kavramlar geliştirmelerine yardımcı olmak.
C)       Kavramlar arasında yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak.
D)      Zihninde yer alan kavramları yeniden düzenlemek.
E)       Öğrenciyi bireysel çalışmaya özendirmek.
 1. Öğrenme-öğretme sürecini araç ve materyallerle destekleyen bir öğretmen dersin sonunda aşağıdakilerden hangisini beklemez?
A)      Öğrencilerde derse karşı olumlu tutumlar geliştirme.
B)       Dersin daha ilgi çekici hale gelmesi.
C)       Öğrencilerinde daha nitelikli öğrenmeler.
D)      Öğrenciler arasında işbirliğini geliştirme.
E)       Zamanın daha etkili kullanılması.
 1. Aşağıda verilenlerden hangisi öğretim materyalleri hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenlerden birisi değildir?
A)      Olabildiğince gerçek yaşamı yansıtmalı.
B)       Konuyu oluşturan bütün bilgilerle donatılmış olmalı.
C)       Basit, sade ve anlaşılır olmalı.
D)      Geliştirilebilir ve güncellenebilir yapıya sahip olmalı.
E)       Öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalı.
23.   I. Kavram yanılgılarını belirlemek.
II. Yeni bilgi ile önceki bilgiler arasında kavramsal ilişkiler kurma.
III. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek.
IV. Ön öğrenmelerin seviyesini belirlemek.
V. Öğrenilenlerin ölçülmesinde araç olarak kullanmak.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi/hangileri kavram haritalarının özellikleriyle ilgili olarak doğrudur?
A) I.                                        B) I, II.
C) I, II, III.                               D) I, II, III, IV.
E) I, II, III, IV, V.
 1. Dale’ nin “Yaşantı Konisi” ne göre seçeneklerden hangisi diğerlerine göre en az etkiye sahip bir yaşantıyı ifade eder?
A)      Geziler yoluyla edinilen yaşantılar.
B)       Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar.
C)       Görsel sembollerle edinilen yaşantılar.
D)      Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar.
E)       Model ve numunelerle edinilen yaşantılar.
 1. Öğretmenin araç-gereç seçiminde bir takım özellikleri gözetmesi gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi araç-gereç seçimi ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
A)      Birden fazla amaca hizmet edecek araç-gereç seçilmelidir.
B)       Öğrencilerin yetenek ve öğrenme düzeylerine uygun araç-gereç seçmelidir.
C)       Seçilen araç-gereçler öğretimin kazanımlarına ulaşmaya katkı sağlamalıdır.
D)      Kullanacağı araç-gereçleri önceden tanımaya çalışmalıdır.
E)       Öğretmenin kişisel tercihinden çok objektif seçimler olmalıdır.
 1. Kavram haritaları, kavramlar arasındaki ilişkileri hiyerarşik bir şekilde görme imkanı tanıyan yapılardır. Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının kullanımının sağladığı yararlardan birisi değildir?
A)      Öğrencilerin derse ilgilerini çekmek.
B)       Kavram yanılgılarını tespit etmek.
C)       Yeni ünitenin kapsamı hakkında bilgi vermek.
D)      Kavramların zıt anlamlarını görme imkanı tanıması.
E)       Anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlamak.
 1. Aşağıdakilerden hangisinin etkili bir öğrenmeye katkısı diğerlerine göre daha az olması beklenir?
A) Slaytlar                             B) Filmler
C) Ders kitapları                  D) Haritalar
E) Kaset ve CD çalar
28.   I. Görsel unsurlarla desteklenmeli, somut örnekler içermeli.
II. Kitaplar hazırlanırken tek bir öğrenme-öğretme yaklaşımı esas alınmalı.
III. Kitaplarda yer alan ifadeler öğrencilerin seviyesi gözetilerek oluşturulmalı.
IV. Kitaplar diğer ders kitaplarının içerikleriyle ilişki kurularak oluşturulmalı.
V. Kitapların içerikleri mutlaka öğretim programının içeriği ile örtüşmeli.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ders kitaplarının taşıması gereken özelliklerden birisi değildir?
A) I                         B) II                         C) III
D) IV                       E) V
 1. Aşağıdakilerden hangisi, öğretimin niteliğini etkileyen ders araç-gereçlerinin bilinen yararlarına rağmen uygulamada yeteri kadar yararlanılmamasının bir nedeni olamaz?
A)      Öğrenme-öğretme sürecinde sorumluluğunun öğretmenden öğrenciye doğru kayması.
B)       Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebileceği düşüncesi.
C)       Öğretmenlerin araç-gereçleri az tanıması ve kullanımına ilişkin yeterliğe sahip olmaması.
D)      Öğretmenlerin yeni görevler üstlenmek istememesi.
E)       Öğrenme-öğretme sürecinin mekanikleşebileceği düşüncesi.
 1. Aşağıda verilenlerden hangisi bir öğretmenin, öğrenme-öğretme etkinliğinde kullanmayı planladığı görsel araç-gereçleri seçerken göz önünde bulundurması gereken özelliklerden birisi değildir?
A)      Öğretmeninin araç-gereç kullanımına ilişkin tecrübesi.
B)       Okulun fiziki özellikleri.
C)       Dersin hedefleri.
D)      Sınıfın özellikleri.
E)       Araç-gereçlerin özellikleri.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
C
A
B
D
D
B
B
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
D
B
C
A
C
D
D
E
E
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
D
B
E
C
A
D
C
B
A
B

Yeni Konulardan haberdar olmak için lütfen mail abonemiz olun.

Mail adresinizi buraya yazınız:

Açılan Pencereden Güvenlik Kodunu Gir.Sana Gelecek Olan Doğrulama Linkine Tıkla.Aboneliğiniz Aktif.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Sıla Arıcı dedi ki:

  Ne de şeytan, bir günahı, Seni beklediğim kadar.

 2. roctqiuo dedi ki:

  Çok teşekkürler.

 3. İLKNUR ÇAKMAK dedi ki:

  Sizi seviyorum.

 4. sen Özışık dedi ki:

  Harikasınız. Sınıf Yönetimi ve Materyal Geliştirme Soru indir Çöz yararlı oldu

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

test